info@kriszsartoria.eu

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Röviden, tömören és érthetően:

Weboldalamon (www.kriszsartoria.hu) kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kezelek adatokat. Külön adatgyűjtést nem végzek, marketing tevékenységet nem folytatok, hírlevelet a továbbiakban sem küldök. A megrendelések a teljesítést követően törlésre kerülnek. Amennyiben regisztrál is (nem kötelező), akkor az adatai a kifejezett törlési igény jelzéséig maradnak meg. A számlák megőrzési ideje 8 év, így azt jogi kötelezettségből addig őrzöm. Amennyiben e-mailben külön igényt egyeztetünk, akkor azt a következő vásárlások megkönnyítése céljából megőrzöm, maximum az utolsó vásárlást követő 2 évig, de kérésre bármikor azonnal törlöm azokat is. Az itt leírtak részletes magyarázata alább olvasható.

Adatkezelés megnevezése és célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja és

megőrzés időtartama

Kik férnek hozzá a megadott adatokhoz?

Megrendelés visszaigazolása és teljesítése(házhoz szállítás biztosítása)

Magánszemély esetén:

Név (kötelező)

E-mail cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Szállítási cím (kötelező)

Cég esetén:

Cégnév
Szállítási cím
Számlázási cím
Adószám
Cégjegyzékszáma
Telefonszám
E-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

 • megrendelő hozzájárulása
  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 • szerződéses kötelezettség
  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontAz adatkezelő az érintett adatait a cél megvalósulásáig, maximum 2 hónapig őrzi.

Sólyom Krisztina EV.
- mint adatkezelőBohemiasoft s.r.o. társaság (Szolgáltató, hosting)
- mint adatfeldolgozó

Magyar Posta Zrt.
- mint adatfeldolgozó

PayPal
Amennyiben Ön a PayPal-lel fizet, Ön csak a PayPal fiókjához kapcsolt e-mail címét adja ki.

 

Regisztrálási lehetőség a felhasználók újbóli vásárlásainak megkönnyítése érdekében(nem feltétele a vásárlásnak)

Magánszemély esetén:

Név (kötelező)

E-mail cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Szállítási cím(kötelező)

Cég esetén:

Cégnév
Szállítási cím
Számlázási cím
Adószám
Cégjegyzékszáma
Telefonszám
E-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

 • megrendelő hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontAz adatkezelő az érintett adatait törlési kérelemig őrzi,

Sólyom Krisztina EV.
- mint adatkezelőBohemiasoft s.r.o. társaság (Szolgáltató, hosting)
- mint adatfeldolgozó

Ügyfélkapcsolat fenntartása

(kérdések megválaszolása, egyedi igények egyeztetése e-mailben)

Név

E-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

 • megrendelő hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontAz adatkezelő az érintett adatait maximum az utolsó kommunikációt, vagy vásárlást követő 2 évig, illetve törlési kérelemig őrzi.

Sólyom Krisztina EV.
- mint adatkezelő

 

Jogi kötelezettség teljesítése (számlázás)

Magánszemély esetén:

Név

Szállítási cím

Cég esetén:

Cégnév

Szállítási cím

Számlázási cím

Adószám

Az adatkezelés jogalapja:

 • jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) ponAz Adatkezelő az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni

Sólyom Krisztina EV.
- mint adatkezelőKBOSS.hu Kft.
www.szamlazz.hu
- mint adatfeldolgozókGergely Anita
könyvelő
- mint adatfeldolgozó

Fogalommeghatározások:

A tájékoztatóban használt adatvédelmi szakkifejezések:


Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítás többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is- adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

 

Adatkezelő (weboldal üzemeltetője) adatai:

 

Sólyom Krisztina EV. (innentől „adatkezelő”) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

 

Egyéni vállalkozó neve: Sólyom Krisztina

Székhely és telephely: 2315 Szigethalom, Aradi u. 21.

Adószám: 60703871-1-33

Nyilvántartási szám: 22200507

Kibocsájtó okmányiroda: Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Weblap: www.kriszsartoria.hu

Kapcsolattartás: 2315 Szigethalom, Aradi u. 21.

Telefon: 06 30 7480300

E-mail: info(kukac)kriszsartoria(pont)eu

 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adakezelési célok:

 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban, tehát szolgáltatásaink igénybe vevőinek adatait az alábbi okokból kezeli:

 

 • jogi kötelezettség teljesítése (számla kiállítása),

 • ügyfélkapcsolat fenntartása (kérdések megválaszolása, egyedi igények egyeztetése e-mailben),

 • megrendelések teljesítése (házhoz szállítás biztosítása).

 • újbóli vásárlások megkönnyítése (regisztráció az oldalon – nem feltétele a vásárlásnak)

 

Az adatkezelési célja kizárólag a megrendelések teljesítése, illetve az egyedi igények egyeztetése. Reklám tevékenységet nem folytatok és hírlevelet nem küldök.

 

Adatkezelési jogalapok:

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása - jogalap: jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

 • kapcsolattartás, regisztráció - jogalap: hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 • szerződéses partnerek adatainak kezelése - jogalap: szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényes vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon nyugszik.

 

A kezelt adatok köre:

Milyen adatokat kérünk, tárolunk és mi történik azokkal?

 

Webáruházba történő regisztrációkor:

Kezelt adatok: név, szállítási cím (irányítószám, település, utca és, házszám), e-mail cím, telefonszám

Termékek megrendelésekor:

Kezelt adatok: név, szállítási cím (irányítószám, település, utca és, házszám), e-mail cím, telefonszám

Kérdések megválaszolásakor és egyeztetéskor:

Kezelt adatok: név, e-mail cím


Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:

 • postai: 2315 Szigethalom, Aradi u. 21.

 • e-mail: info(kukac)kriszsartoria(pont)eu

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Leiratkozás után minden adat VÉGLEGESEN és VISSZAVONHATATLANUL törlésre kerül (kivéve a számlák).

Az adatkezelés időtartama:

 

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. (Az Adatkezelő az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.)

 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje maximum az utolsó vásárlást követő 2 év, illetve törlési kérelem.

 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 • Regisztrációkor megadott adatok: Érintett kérésére történő törlés

 • Megrendeléskor megadott adatok: A cél megvalósulásáig

 

Adatfeldolgozás:

 

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

1.)

A MAGYAR POSTA ZRT. (házhozszállítás)

AZONOSÍTÓ ADATAI:

Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

Postacím: Budapest 1540

Telefon: +36-1-767-8200

Webcím: http://www.posta.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Továbbított adatok köre: Vásárlók neve, irányítószáma, szállítási címe, egyéb a cím beazonosításához szükséges megnevezés.

Adattovábbítás célja: megrendelés teljesítése házhoz szállítással

2.)

KBOSS.hu Kft. (számlázási szolgáltatás)

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 13421739-2-41

E-mail: info@szamlazz.hu

Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, szállítási címe, számlázási címe, e-mail címe

Adattovábbítás célja: számla kiállítása.

3.)

Peter Balla – Bod Net (Szolgáltató, hosting)

Székhelye: Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom, Szlovákia

Cégjegyzékszáma: 43595821

Bejegyzésre került a Terebesi Kerületi hivatal, kereskedelmi osztály által vezetett cégjegyzékben OŽP-A/2007/01488-2/CR1, betétszám 870-11518.

Kézbesítési cím: Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom, Szlovákia

E-mail cím: bodnet@bodnet.sk

http://www.webareal.hu/gdpr/gdpr_hu.pdf

(A tárolt adatok fizikai helye. Az adatokat nem kezeli.)

4.)

PayPal

A PayPal elsődleges prioritása felhasználóinak biztonsága. A PayPal-lel Ön akkor is biztonságban érezheti magát, ha olyan eladótól vásárol, akivel most találkozott először. Az ingyenes vásárlóvédelem kiterjed az eBay és más online áruházakban történő vásárlásokra, mindemellett Ön abban is biztos lehet, hogy soha nem adjuk ki az eladóknak pénzügyi adatait, mint például bankkártyaszámát vagy bankszámlaszámát.

Amennyiben Ön a PayPal-lel fizet, Ön csak a PayPal fiókjához kapcsolt e-mail címét adja ki. A kereskedők vagy webáruházak a kifizetést a PayPal-en keresztül kapják meg, anélkül, hogy hozzáférnének az Ön pénzügyi adataihoz. Az Ön érzékeny adatait biztonságosan tároljuk szervereinken.

PayPal (Europe) s.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24-Boulevard Royal l 2449, Lussemburgo.

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

5.)

Gergely Anita (könyvelő)

Az ügyfelek adataihoz hozzáférnek:

 

A weboldal üzemeltetője (adatkezelő):

Sólyom Krisztina EV. (adatait lásd fent)

(Minden adathoz hozzáfér)

 

A weboldal fejlesztője (adatfeldolgozó):

Peter Balla – Bod Net (Szolgáltató, hosting)

(A tárolt adatok fizikai helye. Az adatokat nem kezeli.)

 

A weboldalt üzemeltetőjének könyvelője (adatfeldolgozó):

Gergely Anita

(Csak a számlákon szereplő adatokhoz fér hozzá: név/lakcím, cégnév/székhelycím.)

 

A weboldalt üzemeltetőjének számlázó szolgáltatója (adatfeldolgozó):

KBOSS.hu Kft. (számlázási szolgáltatás)

(Csak a számlákon szereplő adatokhoz fér hozzá: név/lakcím, cégnév/székhelycím.)

A regisztráció során megadott adatokat a "kifejezett törlési kérésig” tároljuk, melynek egyetlen célja, hogy a visszatérő vásárlók rendelését megkönnyítsük. A webáruházban vásárolni regisztráció nélkül is lehetséges, ebben az esetben a megrendelés teljesítését követően töröljük az adatokat.

 

Érintetti jogok:


A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 • az adat kezelésének korlátozása;

 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás


Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2315 Szigethalom, Aradi u. 21., e-mail: info(kukac)kriszsartoria(pont)eu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Cookie szabályzat és tájékoztató

 

Az oldalon a cookie-k használata a látogatók kényelmét, az oldal használatának minőségét javítják, illetve statisztikai célokat szolgálnak. A weboldal látogatásával Ön hozzájárul a Cookie-k használatához is. Amennyiben nem szeretné, hogy az weboldal Cookie-kat hozzon létre a számítógépén, kérjük hagyja el azt, vagy kapcsolja ki a Cookie-k engedélyezését a böngészője beállításaiban. (lásd alább)

Mi az a cookie és miért van rá szükség?

 

A cookie egy kisméretű adattároló elem, amiben a weboldal bizonyos – a klienshez kifejezetten kötődő – információt tárol.

Rengeteg minden nem működik egy weboldalon cookie-k nélkül:

 

 • online fizetés

 • webáruházak kosárrendszerei

 • bármiféle belépés (ide értve a Facebook, Google.. etc logint, vagy egy blogon a hozzászólás céljából való belépést)

 • videó site-ok beállításai

 • bizonyos esetben a mobil és az asztali verzió közötti váltás stb.


Lehetővé teszik továbbá, hogy felismerje a weboldal a böngészőt, és így például alkalmazkodjon a mobil illetve asztali megjelenéshez, illetve a kettő közötti átmenet biztosításában is szerepe lehet.

 

A cookie-k ezen kívül lehetőséget biztosítanak a weboldal tulajdonosának, hogy nyomon kövesse a látogatási folyamatokat, és így a látogatási szokásokat figyelembe véve fejleszthesse az oldal tartalmát. Ezek az információk veszélyt nem hordoznak, viszont hozzájárulnak az Ön által látogatott weboldal fejlődéséhez.

 

Cookie típusok jellemzői

Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k:

 

Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására - például belépés, webshop kosár... stb.

A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni.

Teljesítmény cookie-k

 

Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről. Személyes azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét javíthatják.

Reklámcélú cookie-k

 

Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és érdeklődéséhez igazodjanak. Ilyen cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken reklámok jelennek meg. (lásd például Adwords)

A cookie veszélyes?

 

Cookie-kat az oldalak 20 éve használnak, csak eddig nem értesült róla. Nélkülük a weboldalok funkcionalitásának nagyrészét nem lehetne biztosítani. Amennyiben eddig nem volt ezzel problémája, jó esetben a jövőben sem várható. Az EU-s szabályozás megköveteli, hogy a weboldal tulajdonos figyelmeztesse a látogatót a Cookie használatára, ugyanakkor semmivel sem lett veszélyesebb a cookie-k használata, mint ezelőtt bármikor.

 

Cookiek nélkül nem biztosítható a web számtalan szolgáltatása, így szinte nincs weboldal, ami ne használná őket így vagy úgy. Az esetek nagyrészében a cookiek semmilyen kritikus személyes adatot nem tárolnak és személyes azonosításra is alkalmatlanok.

 

A cookie-ban általában a weboldallal kapcsolatos kisméretű, klienshez (böngészőhöz) kapcsolódó információk tárolódnak, úgy mint például beállítások, vagy belépési adatok. Cookie nélkül nem fog tudni belépni szinte egy oldalon sem. Amennyiben valakit odaenged a számítógépéhez, és a kedvenc blogjáról nem lépett ki, természetesen az illető visszaélhet a lehetőséggel. Illetve valaki, aki a számítógépéhez hozzáfér, a cookiek megszerzésével esetleg kárt okozhat Önnek. Így érdemes a számítógépet valamilyen formában védeni a külső hozzáféréstől.

Cookiek tiltása


A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az esély hogy nem fognak megfelelően működni.

 

A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.

 

Google Analytics tiltása böngésző pluginnel:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookie-k tiltása Chrome böngészőben:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Cookie-k tiltása Firefox böngészőben:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Cookie-k tiltása Internet Explorer böngészőben:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

Részletek angol nyelven:
www.aboutcookies.orgA webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.